که دردم از اوستُ...

جنس ما بده که با دیدن خوشیا و روزای خوبِ بقیه حالمون بد میشه یا جنس خوشیای اونا خوبه که انقد حال ما رو بد میکنه؟
یکی بهم گفته بود وقتی تو بدترین حالتت بری بهترین حالت و گلچین شده های کسی رو ببینی، طبیعتا سرخورده میشی.
خیر سرم رفتم حال دلم به بشود، اما الان دختری با چشمانی لبریز از اشک و دلی سرشار از خشم و حسادت و کثافت! و سری در حال انفجار از هجوم انواع فکرهای خوب و بد و خطرناک و وحشتناک هستم که هر لحظه ممکنه بترکه و هر تیکه ش رو باید یه جا پیدا کنن...
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان