قد تو مثل سپیدارِ بلند...

1. گفت خیلی خوبن. مطمئنم حتما حتما خوب تر هم میشی... و من اونقد که به حتما و مطمئنی که اون بگه اعتماد دارم، به اطمینان خودم اعتماد ندارم.
2. نه واقعا چرا الان نباید هوس زیر بارون کنم و بگم اه! اسیدیه! بمونم خونه و چایی درست کنم. چرا خب؟!
3. حدودا سه ماه گذشت ها! عجله ای ندارم... هر چی دنده سنگین تر و دیرتر، با کیفیت تر.
4. با اینی که الان خوردم، شد شیش تا مسکن واس امروز. هر لحظه منتظر انفجار معدمم ولی خب میدونید چیه؟ مجبورم.

همچنان دارم گوش میدم
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان