من که الکی حال کسی رو نمیپرسم.وقتی میگم"خوبی؟" لابد مهم بوده برام جوابش.ممنون هم جد و آبادته

جواب "خوبی؟" ممنون نیست. ممنونی که چی؟! جواب خوبی یا خوبمه،یا خوب نیستمه،یا به تو چه که خوب یا بدمه،یا برو بابا دلت خوشه حال میپرسی ایه. میدونید،در جواب این سوال حداقل وقتی من یکی ازتون میپرسمش فوش بدید،ولی ممنون و مرسی و قربانت تحویلم ندید.
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان