مث همن؟

نمیدونم اولین بار از کی(چه کسی)و کی( چه زمانی) شنیدم"همه مردا مث همن"!!!! ولی قشنگ یادمه از همون موقه تا همین اواخر فکرم این بوده باکتری به اون سادگی و مسخرگی هم همه بچه هاش مث هم نیستن،چرته بخوای بگی مردا با این همه تفاوت مث همن.هنوزم اینو میگم البته.با این حال دوستام منو قانع کردن مردا همه مث همن و منم گفتم باشع!(باشه نه،باشع).هر پسر غریبه ای شاید بتونه شبیه بقیه باشه ولی برادر و پدر فرق دارن.هیچوقت نمیتونن دلتو بشکونن یا حرفی بزنن برنجی .همه مث همن؟باشه.ولی داداش و بابا حسابشون جداست.چند روز پیش راجع به یکی از دوستای داداشم مشغول حرف زدن بودیم که نمیدونم چی شد گفت"بفهم راجبش چی میگی.هر چی که هست ارزشش از تویی که خواهرمی برام بیشتره".تا یه ساعت گیج بودم و داشتم هضمش میکردم که چی گفت این؟! اولین باری بود تونسته بود اشک منو دربیاره.از اون روز به بعد با اینکه به روی خودش نیاورد و بازم باهام حرف زد و منم باهاش مثل قبلم،ته قلبم حضورش و حرف زدن باهاش سنگینی میکنه.دلم میخواد بندازمش دور.قاطی همون بقیه مردا. جای حرفی که داداش کوچیکه زد هنوز خوب نشده بود که دیروز سر ناهار،وقتی مشغول حرف بودیم بابام نیم جمله ای بهم گفت که مامان و داداش نگاهش کردن فقط.منم قاشقو هنوز تو دهن نبرده آوردم پایین.خب. اینم از بابا.عزیزتر از بابام که نداریم؟پس بقیه هم مث همن...

۴ موافق ۲ مخالف
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان